İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşverenlerin çalışanlarına eğitim verme zorunluluğuna dayandırılarak çıkarılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen maddeler bazıları aşağıda listelenmiştir;

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 4)

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8)

İş güvenliği eğitimi amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9)

iş güvenliği eğitimi programları, yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 10)

İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.
a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK için tıklayınız.

Verdiğimiz eğitimlerden bazıları;

 • Yüksekte güvenli çalışma eğitimi,
 • İşaretçi ve sapancı eğitimi eğitimi,
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları eğitimi,
 • Yangın söndürme eğitimi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler eğitimi,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı eğitimi,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları eğitimi,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler eğitimi,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma eğitimi,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı eğitimi,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma eğitimi,
 • Uyarı işaretleri eğitimi,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler eğitimi,
 • Temizlik ve düzen eğitimi,
 • Yangın olayı ve yangından korunma eğitimi,
 • Termal konfor şartları eğitimi,
 • Ergonomi eğitimi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri eğitimi,
 • İlk yardım – arama – kurtarma eğitimi,
 • Meslek hastalıklarının sebepleri eğitimi,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması eğitimi,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri eğitimi.